นายอมร ภัทรนิรันดร์กุล

นายอมร ภัทรนิรันดร์กุล

กรรมการผู้จัดการ

นายฤชากร จิรกาลวสาน

นายฤชากร จิรกาลวสาน

อาจารย์ที่ปรึกษา วิศวกรรมเครื่องกล

นางศกลวรรณ วาณิชย์กุล

นางศกลวรรณ วาณิชย์กุล

วิศวกรสุขาภิบาลอาวุโส