ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

Electrical and Communication System

• ระบบไฟฟ้ากำลัง (Electrical System)
• ระบบสื่อสาร (Communication System)
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System)
• ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
• ระบบเสียง (Sound System)
• ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning System)
• ระบบสายอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System)
• ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)
• ระบบขนย้ายแนวดิ่ง (Vertical Transportation System)