ระบบควบคุมอัตโนมัติ

Automatic Control System

• ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)
• ระบบบริหารอาคารอัตโนมัติ (Building Management System)
• ระบบบริหารจัดการอาคารอัตโนมัติ (Building Integrated System)