ระบบประปาและสุขาภิบาล

Plumbing and Sanitary System

• ระบบประปา (Cold Water Supply System)
• ระบบสุขาภิบาล (Sanitary System)
• ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Plant)
• ระบบระบายน้ำ (Drainage System)
• ระบบป้องกันน้ำท่วม (Flood Protection System)