ประวัติและผลงานบริษัท

บริษัท โพรเฟสชั่นแนล ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด professional system engineering co., ltd.

บริษัท โฟรเพสชั่นแนล ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (PSE) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญการออกแบบและให้คำปรึกษางานทางด้านวิศวกรรมทุกประเภท อาทิเช่น งานโครงสร้าง, งานโยธา, งานระบบประกอบอาคาร, งานสาธารณูปโภค มีผลงานการออกแบบงานด้านวิศวกรรมทุกประเภททั้งอาคารสำนักงาน, ศูนย์การค้า, โรงแรม, รีสอร์ท, อาคารชุด, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, ท่าอากาศยาน, ท่าเรือ, โครงการรถไฟ, โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน, โครงการจัดสรรที่ดิน, นิคมอุตสาหกรรม, และอื่นๆ

Professional System Engineering Co., Ltd. (PSE), established in 2003, is a design consultancy firm for engineering works involving civil work, structure work, building services (M&E) work and infrastructure work. PSE has numerous experience in various types of project, such as office building, shopping center, hotel, resort, condominium, factory, hospital, airport, harbor, railway, mass rapid transit (MRT), real estate, industrial estate and etc.

ขอบเขตงานบริการทางวิศวกรรม
Scope of Engineering Service

บริษัท PSE ให้บริการปรึกษาและออกแบบงานระบบประกอบอาคารทุกประเภท
Scope of engineering services is design and consultancy in building services work including infrastructure works.

บุคลากรของบริษัท
Key Staff

บริษัท PSE มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบ และให้คำปรึกษางานระบบประกอบอาคารมานานกว่า 20 ปี โดยในงานแต่ละระบบจะประกอบด้วยบุคลากรหลักดังนี้​

วิศวกรไฟฟ้า
Electrical Engineers

วีระวัฒน์ สัชฌุกร ประสบการณ์ 26 ปี
Verawat Satshukorn Experience 26 Yr
ชาญกิต บัวศรี ประสบการณ์ 16 ปี
Chankit Buasri Experience 16 Yr

วิศวกรเครื่องกล
Mechanical Engineers

ฤชากร จิรกาลวสาน ประสบการณ์ 51 ปี
Richakorn Chirakalwasan Experience 51 Yr
อมร ภัทรนิรันดร์กุล ประสบการณ์ 30 ปี
Amorn Phattaranirunkul Experience 30 Yr
สุรัตน์ วิรุฬหการุญ ประสบการณ์ 18 ปี
Surat Virunhakarun Experience 18 Yr

วิศวกรสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
Environmental & Fire Protection Engineers

ศกลวรรณ วาณิชย์กุลประสบการณ์28 ปี
Sakonwan WanichkulExperience28 Yr
   

PSE Board of Director